Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT

na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2023. 991 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
 2. Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań kardiologicznych ( TTE i TEE) oraz specjalistycznych konsultacji kardiologicznych udzielanych przez lekarzy w: Pracowni Badań Układu Krążenia oraz
 w oddziałach WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze dla pacjentów   (kod CPV: 85121231 usługi kardiologiczne).

Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.10.2023r. do 30.09.2026r.

 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

 1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
 2. Kryteria oceny ofert:
 • Cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

 1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.
 2. Sposób składania oferty: forma pisemna.
 3. 5. Termin składania ofert: 22 września 2023 r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
       (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

 1. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).
 2. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Otwarcie ofert: nastąpi: 22 września 2023 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający Zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

                                                                              

                                                                                                                                 DYREKTOR

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Przewiń na górę
Skip to content