Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji stomatologicznych

 

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT

na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 (Dz. U. 2023. 991 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Św. Rafała w Czerwonej Górze
 2. Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie konsultacji stomatologicznych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, pacjentów Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego  ( kod CPV: 85130000-6 usługi  stomatologiczne ).

 • Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.11.2023r. do 31.10.2026r.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

 1. TRYBY
 2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
 3. Kryteria oceny ofert: Cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

3.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego  Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.

 1. 4. Sposób składania oferty: forma pisemna
 2. Termin składania ofert: 23 październik 2023 r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego   zamówienia       

   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze

 1. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).
 2. 6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Otwarcie ofert: nastąpi: 23 październik 2023r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
 4. Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

 9.Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

 1. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl     

                                                                                                                         

                                                                                                                                 DYREKTOR

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji stomatologicznych
Przewiń na górę
Skip to content