Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia
z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. z 2023r, poz. 1515) proszeni są o składanie  dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021r., poz. 430 tj):

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginał dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Do konkursu  może przystąpić osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) posiada  wykształcenie wyższe – tytuł  zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia; lub wykształcenie wyższe – tytuł  zawodowy magistra pielęgniarstwa i studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia,

5) posiada minimum 7 – letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki.

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz adnotacji o treści: „ Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki WSS im. Św. Rafała  w Czerwonej Górze”.

Dokumenty składa się na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny. Kandydat składa dokumenty wyłącznie w formie papierowej. Nie podlegają ocenie dokumenty złożone drogą elektroniczną.

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa w dniu 17 listopada 2023r. o godzinie 14:00

Nie uważa się za zachowany termin nadania dokumentów w terminie określonym w ogłoszeniu u operatora pocztowego lub innego podmiotu, któremu kandydat zlecił doręczenie oferty. Decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Informujemy, że posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych,
ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze są udostępnione na stronie www.czerwonagora.pl.

O terminie przeprowadzenia indywidualnych rozmów kandydaci zostaną powiadomieni każdy odrębnie na co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem ich odbycia telefonicznie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu: 041 346 55 45 w. 230 ( w godzinach 700-1400).

 DANE OSOBOWE- KLAUZULA INFORAMCYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 1. Administrator danych: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
  Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem: iod@czerwonagora.pl.
 3. Odbiorca danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
 4. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
 5. Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać n adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki – do pobrania w wersji PDF

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
Przewiń na górę
Skip to content