Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy oraz świadczenia profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy oraz świadczenia profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020. 295 tekst jednolity z późn. zm)

1. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
2. Adres: ul. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy oraz świadczenia profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (kod CPV: 85121000-3- usługi medyczne).

2.Umowa zostanie zawarta na czas określony — od 01.05.2021r. do 30.04.2024r.

3.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE
1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

2. Kryteria oceny ofert:

  • Cena

  • Jakość

  • Kompleksowość

  • Ciągłość

  • Dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

3. Termin składania ofert: 23 kwiecień 2021r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia — nie data nadania).

4. Otwarcie ofert: nastąpi: 23 kwiecień 20211. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

5.Rozstrzygnięcie konkursu: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

7. Oferent ma prawo składania wniosków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153
i art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019. poz. 1373 z póź. zm).

INFORMACJA DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKOW KONKURSU OFERT (dalej jako: SWKO) NA UDZIEL

Ogłoszenie Świadczenia Medycyna Pracy

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy oraz świadczenia profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
Przewiń na górę
Skip to content