Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Chęciny, dnia 2021-12-01

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
1. Nazwa:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
2. Adres: ul. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:
1.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej (kod PCV:85121000-3 – Usługi medyczne) WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.01. 2022 do 31.12.2024.
3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE
1.
Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).
1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
2. Kryteria oceny ofert:
• Cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność
Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.
3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.
4. Sposób składnia oferty: forma pisemna.
5. Termin składania ofert: 22 grudzień 2021r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
7.  Otwarcie ofert: nastąpi: 22 grudzień 2021 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.
8. Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.
9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

IV. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl

DYREKTOR

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o konkursie ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Obrazowej
Przewiń na górę
Skip to content