Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym.

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Chęciny, dnia 2021-12-09

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711.tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

  1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
  2. Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym (kod CPV: 851 211 00-2  Medyczne usługi szpitalne)

  • Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.
  • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

3. Kryteria oceny ofert:

  • Cena,
  • Jakość,
  • Kompleksowość,
  • Ciągłość,
  • Dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

4. Termin składania ofert: 22 listopad 2021r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul.Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

5.Otwarcie ofert: nastąpi: 22 grudnia 2021 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

6. Rozstrzygnięcie konkursu: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

7.Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

IV. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl                     

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym.
Przewiń na górę
Skip to content