Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711.tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
 2. Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę w zakresie konsulatacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej i  onkologii klinicznej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej ( kod CPV: 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.03.2022r. do 28.02.2025r.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

 1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
 2. Kryteria oceny ofert:
 • Cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

 1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.
 2. Sposób składnia oferty: forma pisemna.
 3. Termin składania ofert: 17 luty 2022r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

 1. Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).
 2. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Otwarcie ofert: nastąpi: 17 luty 2022 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

IV. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl                     

Dokumenty – Konkurs Ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej
Przewiń na górę
Skip to content