Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych oraz w  zakresie badań kardiologicznych (TTE i TEE) udzielanych przez lekarza  dla pacjentów  WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze

 

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie konsultacji kardiologicznych oraz w  zakresie badań kardiologicznych ( TTE i TEE) udzielanych przez lekarza  dla pacjentów  WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze,  (kod CPV: 85121231 usługi kardiologiczne).

 

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

  1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
  2. Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych oraz w  zakresie badań kardiologicznych ( TTE i TEE) udzielanych przez lekarza  dla pacjentów  WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze,  (kod CPV: 85121231 usługi kardiologiczne).

  • Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.12.2022r. do 30.11.2025r.
  • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

  1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
  2. Kryteria oceny ofert: Cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.

4.Sposób składania oferty: forma pisemna.

5.Termin składania ofert: 25 listopada 2022r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego    zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7.Otwarcie ofert: nastąpi: 25 listopad 2022r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Rozstrzygnięcie konkursu: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

9.Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono n stronie internetowej: www.czerwonagora.pl

 

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych oraz w  zakresie badań kardiologicznych (TTE i TEE) udzielanych przez lekarza  dla pacjentów  WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Przewiń na górę
Skip to content