Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Izbie Przyjęć oraz w Poradni Pulmonologicznej

 

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarza w Izbie Przyjęć oraz w Poradni Pulmonologicznej

 

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022. 633 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

  1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
  2. Adres:   Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w

(kod CPV: 851 211 00-4 Ogólne usługi lekarskie)

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

  1. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
  2. Kryteria oceny ofert:
  • Cena ,jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

  1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.
  2. Sposób składnia oferty: forma pisemna.
  3. Termin składania ofert: 20 grudzień 2022r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze; Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Otwarcie ofert: nastąpi: 20 grudzień 2022 r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8 .Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

  1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

 

IV. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.czerwonagora.pl

 

Dokumenty do pobrania – Ogłoszenie o konkursie ofert

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Izbie Przyjęć oraz w Poradni Pulmonologicznej
Przewiń na górę
Skip to content