Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego

tło koloru niebieskiego na którym znaduje się zarys osób ubranch w ubrania medyczne ze stetyskopami na szyi z białym napisem Oferta pracy

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. 2021. 711 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

  1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Św. Rafała w Czerwonej Górze

  2. Adres: Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny, tel:(0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego ( kod CPV: 85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia).

  2. Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 01.10.2021r. do 30.09.2024r.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

IV.TRYBY

1.Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

2.Kryteria oceny ofert:

  • Cena

  • Jakość

  • Kompleksowość

  • Ciągłość

  • Dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego zamówienia, do pobrania ze strony internetowej Udzielającego Zamówienia.

4.Sposób składania oferty: forma pisemna.

5.Termin składania ofert:  22 września 2021r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego    zamówienia (Sekretariat) lub listownie na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
Czerwona Góra 10, 2-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).

6. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7.Otwarcie ofert: nastąpi: 22 września 2021r. – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o czym Udzielający zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

9.Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu, a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od składających ofertę.

V. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono: na stronie internetowej www.czerwonagora.pl

Konkurs ofert_wentylacja

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie opieki nad pacjentem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Św. Rafała w Czerwonej Górze wentylowanym mechanicznie w domu na terenie całego województwa świętokrzyskiego
Przewiń na górę
Skip to content