Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Nabór na stanowisko Kierownika komórki chemioterapii nowotworu płuc

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Kierownika komórki chemioterapii nowotworu płuc prowadzonej w trybie ambulatoryjnym i w trybie jednego dnia.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe – kierunek lekarski
– specjalizacja w dziedzinie onkologii klinicznej lub w dziedzinie chorób płuc – koniecznie z doświadczeniem w leczeniu raka płuc
– prawo wykonywania zawodu
– bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
– samodzielność, rzetelność oraz doskonała organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV i list motywacyjny,
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
– Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: 2022-09-16
Wszelkich informacji na temat zatrudnienia udziela Kierownik Działu Kadr pod numerem (041) 346–55–45 w. 230 lub 607 508 083

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:
k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :
1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  1. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA REKRUTACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213.
2) Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest Pan Wiesław Loch e-mail iod@czerwonagora.pl, nr.tel. 41 346 55 45 w. 211;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko
Kierownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze
*(można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty kandydata, który nie zostanie zatrudniony zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@czerwonagora.pl,
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika;


Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Kierownika. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
………………………………………..
(data i podpis kandydata do pracy)

Nabór na stanowisko Kierownika komórki chemioterapii nowotworu płuc
Przewiń na górę
Skip to content