Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Konkurs  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Ośrodka Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Ośrodka Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu  MZ
z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
( Dz. U. Nr 151 poz. 896 z póź. zm.) proszeni są o składanie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
  • prawo wykonywania zawodu;
  • opisana koncepcja kierowania Oddziałem Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej;
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  • oświadczenia, że kandydat/ka :

1) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko,
2) posiada obywatelstwo polskie,
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
4) korzysta z pełni praw publicznych,
5) nie był/a karany/a,
6) posiada  wykształcenie wyższe – tytuł mgr pielęgniarstwa oraz dyplom specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego

lub

tytuł mgr w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

7) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie chemioterapii.

Dokumenty można przesyłać na adres Szpitala lub składać w Sekretariacie Szpitala do dnia 05.10.2022r.z dopiskiem na kopercie„ Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej”.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia udziela Dział Kadr pod numerem
tel: (041) 34-655-45 w.230

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA REKRUTACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213.

2)      Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest Pan Wiesław Loch e-mail iod@czerwonagora.pl, nr.tel. 41 346 55 45 w. 211;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko  Pielęgniarki Koordynującej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze

*(można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty kandydata, który nie zostanie zatrudniony zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji;

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@czerwonagora.pl,

7)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko  Pielęgniarki Koordynującej ;

 

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

                                                                                                                 ………………………………………..
                                                                                                          (data i podpis kandydata do pracy)

Dokumenty do pobrania

Konkurs  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Ośrodka Chemioterapii Dziennej i Ambulatoryjnej
Przewiń na górę
Skip to content