Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie dotyczące stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

 

OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium
dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w roku akademickim 2023/2024.

1. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać od 1 września 2023 r. do 16 października 2023 r. (włącznie)

a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach, ul. al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

b) lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego

c) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP na adres:
/3h680wewfh/skrytka

2. Wysokość i okres wypłacania świadczenia
Stypendium przyznawane jest w jednakowej wysokości 2 000,00 (słownie: dwa tysiące
złotych) miesięcznie na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2023 r.
do 30 czerwca 2024 r. (wyłącznie w czasie trwania nauki).

3. Warunki przyznania stypendium
Stypendium może być przyznane studentowi, który:

a) jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim,

b) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,

c) osiągnął średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75,

d) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega
się o przyznanie stypendium,

e) zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa
Świętokrzyskiego a następnie osiedlenia się na terenie Województwa Świętokrzyskiego
i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest
Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania
stypendium, liczony pełnymi latami,

f) zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa
w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo
Świętokrzyskie.

4. Wniosek i wymagane dokumenty
Wniosek składa zainteresowany student zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez
studenta nauki zgodnie z planem studiów (bez powtarzania roku, korzystania
z urlopów),

b) oświadczenie o zamiarze: zrealizowania stażu podyplomowego na terenie
Województwa Świętokrzyskiego, a następnie osiedlenia się na terenie Województwa
Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, którego podmiotem
tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz dokonania wyboru specjalizacji
lekarskiej, która jest deficytowa w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym –
oświadczenie o zamiarze osiedlenia składa student, który nie jest mieszkańcem
Województwa Świętokrzyskiego,

c) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za dwa ostatnie lata studiów poprzedzające
złożenie wniosku tj. za rok akademicki 2021/2022 oraz 2022/2023.

5. Rozpatrywanie wniosków i wyniki naboru
Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego po zapoznaniu się
z protokołem Komisji.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie BIP Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w terminie 7 dni od podjęcia decyzji przez
Zarząd.

6. Umowa
Stypendium może być wypłacone studentowi wyłącznie po zawarciu umowy stypendialnej.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków.

Do umowy student jest zobowiązany dołączyć zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz
z deklaracją wekslową

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: https://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/12331-uchwala-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiegonr-7578-23-z-dnia-9-sierpnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-przyznanie-przez-wojewodztwo-swietokrzyskie-stypendium-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-lekarskim-w-roku-akademickim-2023-2024.html

Ogłoszenie dotyczące stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim
Przewiń na górę
Skip to content