Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Konkurs  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ogłasza
konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia
z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
( Dz. U. z 2023r, poz. 1515) proszeni są o składanie następujących  dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • opisana koncepcja kierowania oddziałem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginał dokumentów;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Do konkursu  może przystąpić osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) posiada  wykształcenie wyższe – tytuł  zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego                                                                                                             5)posiada minimum 5 – letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki w podmiocie leczniczym.

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz adnotacji o treści: „ Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii WSS im. Św. Rafała  w Czerwonej Górze”.

Dokumenty składa się na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny. Kandydat składa dokumenty wyłącznie w formie papierowej. Nie podlegają ocenie dokumenty złożone drogą elektroniczną.

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa w dniu 19 stycznia 2024r. o godzinie 14:00

Nie uważa się za zachowany termin nadania dokumentów w terminie określonym w ogłoszeniu u operatora pocztowego lub innego podmiotu, któremu kandydat zlecił doręczenie oferty. Decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

O terminie przeprowadzenia indywidualnych rozmów kandydaci zostaną powiadomieni każdy odrębnie na co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem ich odbycia telefonicznie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu: 041 346 55 45 w. 230 ( w godzinach 700-1400).

DANE OSOBOWE- KLAUZULA INFORAMCYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 1. Administrator danych: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
  Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.
 1. Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem: iod@czerwonagora.pl.
 1. Odbiorca danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
 1. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.
 1. Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać n adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

 

Dokumenty do pobrania – Konkurs

Konkurs  na stanowisko Pielęgniarki Koordynującej Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii
Przewiń na górę
Skip to content