Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Ochrony Radiologicznej

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  • wykształcenie minimum średnie,
  • aktualne uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,
  • bardzo dobra znajomość ustawy prawo atomowe i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zagadnień z zakresu ochrony radiologicznej,
  • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office obsługi komputera,
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
  • umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnej, odpowiedzialność, rzetelność oraz dobra organizacja pracy.

     Zakres obowiązków obejmuje m.in:

1.nadzór nad przestrzeganiem przez jednostkę ochrony zdrowia wymagań ochrony radiologicznej związanych z prowadzoną działalnością, w tym:

1.1. nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy z aparatami rentgenowskimi oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej;

1.2. nadzór nad działaniem sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego;

1.3.nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej, jeżeli nie wyznaczono do tego celu innej osoby;

1.4. nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej;

1.5. nadzór nad procedurami radiologicznymi obowiązującymi w Szpitalu oraz występowanie do Dyrektora Szpitala z wnioskami o wprowadzenie zmian w instrukcjach pracy dotyczących urządzeń radiologicznych;

1.6. tworzenie lub udział w tworzeniu procedur wewnętrznych i instrukcji pracy dotyczących ochrony radiologicznej;

 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna- wymiar etatu:  1/2 etatu, liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg załączonego wzoru.

Termin składania dokumentów: 2024-02-16

Miejsce składania dokumentów:

      DZIAŁ KADR

      Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała

  1. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny lub pocztą elektroniczną na adres:
           k.resztak@czerwonagora.pl

Inne informacje :

1.Prosimy o dołączenie załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Dokumenty przesłane w procesie rekrutacji  nie podlegają zwrotowi.

2.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  1. Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr pod numerem telefonu: (041) 346–55–45 w. 123, 230

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA REKRUTACJI W SYSTEMIE INTERNETOWYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213.

2)      Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze jest Pan Wiesław Loch e-mail iod@czerwonagora.pl, nr.tel. 41 346 55 45 w. 211;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko

Inspektora ochrony radiologicznej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze

*(można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty kandydata, który nie zostanie zatrudniony zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji;

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@czerwonagora.pl,

7)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ochrony przeciwpożarowej  ;

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na CV)

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel.: 41 346 55 45, e-mail: czerwonagora@czerwonagora.pl NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektora ochrony rdiologicznej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

………………………………………..

(data i podpis kandydata do pracy)

Dokumenty do pobrania

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Ochrony Radiologicznej
Przewiń na górę
Skip to content