Ikona przedstawiająca kontury koperty oraz znak małpy internetowej. Kolor gradient przenikający z koloru niebieskiego w kolor fiolety.  logo strony podmiotowej bip, Biuletyn Informacji publicznej  logo epuap, elektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejIkona, znak w postaci niebieskiego krzyża zawierający w środku literę e. Rejestracja On-line    Flaga Unii Europejskiej    Ikona Facebook

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (dyżur pod telefonem)

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej ( dyżur pod telefonem )

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. 2023. 991 tekst jednolity z późn. zm.)

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
 2. Adres: Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, tel: (0-41) 34-655-45

II. PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej ( dyżur pod telefonem )  (kod CPV: 8512100-4 )

 • Umowa zostanie zawarta na czas określony – od 05.02.2024r. do 04.02.2025r.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (zwanych dalej: SWKO).

1.Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert

2.Kryteria oceny ofert: cena, jakość, kompleksowość, ciągłość, dostępność

Udzielający zamówienie ma prawo przyjąć ofertę w części.

 1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązujących formularzy

 ofertowych: bezpłatnie – w siedzibie Udzielającego Zamówienia, do pobranie ze strony internetowej   

Udzielającego Zamówienia.

 1. Sposób składania oferty: forma pisemna

  5.Termin składania ofert: 02 luty 2024r. do godziny 10.00 w siedzibie Udzielającego 
  zamówienia   (Sekretariat) lub listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. św. Rafała w Czerwonej Górze

 1. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny (liczy się data doręczenia – nie data nadania).
 2. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7.Otwarcie ofert: nastąpi: 02.02.2024r . – godzina 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

8.Ogłoszenie wyników: nie później niż w ciągu 2 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu o czym Udzielający Zamówienia ogłosi na tablicy ogłoszeń.

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu
  w całości lub w części oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia konkursu,
  a także do zmiany SWKO lub ogłoszenia w zakresie nie dotyczącym kryteriów oceny ofert
   i warunków wymaganych od składających ofertę.  
 2. Inne informacje: ogłoszenie zamieszczono: na stornie internetowej www. czerwonagora.pl

                                                                                                                                                 DYREKTOR

Dokumenty do pobrania – Konkurs

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (dyżur pod telefonem)
Przewiń na górę
Skip to content